dofinansowanieBurmistrz Miasta Zgorzelec zgodnie z przyjętym dnia 26 czerwca 2020 r. przez Radę Ministrów Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 r., informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników, do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego. 

Także do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.
KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
I. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), pomoc przysługuje uczniom:
1. słabowidzącym,
2. niesłyszącym,
3. słabosłyszącym,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 – 6,
8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6 i 8
-posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
II. W roku szkolnym 2021/2022
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art.3 pkt. 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest udzielana:
1. uczniom, o których mowa w pkt I ppkt 1-7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
– branżowej szkoły I stopnia,
– branżowej szkoły II stopnia,
– klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
– klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
– klas I -III pięcioletniego technikum,
– klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
2) uczniom, o których mowa w pkt I ppkt 8 i 9 uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art.115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw będzie udzielana uczniom, o których mowa w pkt I ppkt 1-7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
– klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art.3 pkt. 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty będzie udzielana uczniom, o których mowa w pkt I ppk 1-7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
– branżowej szkoły I stopnia,
– branżowej szkoły II stopnia,
– klas I – III pięcioletniego technikum,
– klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Termin składania wniosków upływa w dniu 10 września 2021 r.
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
JAKA JEST MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma zwrot środków do wysokości wydatków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jednak nie większy niż wymienione niżej kwoty:
• dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2021/2022; – do kwoty 225 zł
• dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia; – do kwoty 390 zł
• dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I – III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum. – do kwoty 445 zł
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz dowody zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ponieważ pomoc materialna w ramach programu stanowi refundację poniesionych wydatków.
DOWODY ZAKUPU
W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do wniosku należy przedłożyć dowody zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom, do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu (np. szkoła), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
ZASADY ZWROTU ŚRODKÓW
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, kwocie przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie wypłaty można będzie uzyskać w szkole, do której uczeń uczęszcza.
W przypadku uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Zgorzelec i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu wypłata nastąpi bezpośrednio z Urzędu Miasta Zgorzelec odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku lub do rąk własnych.
Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK?
Wnioski wraz z instrukcją wypełniania pobrać można klikając w linki zamieszczone poniżej, a w formie papierowej w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 (II p. pok. 211 – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych). Do każdego wniosku proszę dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec (tel. 75 77 59 942).
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U z 2020 r., poz.1227) – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001227
Źródło: WES|UM Zgorzelec

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5100zł 4.6650zł
usd USD 3.8600zł 3.8900zł
czk CZK 0.1755zł 0.1782zł

Kurs z dnia: 2021-10-19

Pogoda

booked.net