Dotacja da piece do 50Deklaracje dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych ze środków budżetu Gminy Bogatynia w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, przy ul. Daszyńskiego, w pokoju nr 5 (Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni) w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2017r.

 


Najważniejsze informacje z regulaminu:
1. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy, w szczególności:
1) wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:
a) kotły gazowe,
b) kotły na lekki olej opałowy,
c) piece zasilane prądem elektrycznym,
d) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
2) likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE):
a) kolektory słoneczne,
b) pompy ciepła,
c) panele fotowoltaiczne,
d) przydomowe elektrownie wiatrowe.
2. Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikro instalacji.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie dla danego Inwestora na wymianę danego źródła ciepła może być udzielana tylko jeden raz.
4. Dofinansowaniem nie są objęte nieruchomości wykorzystywane sezonowo, np.: domy letniskowe oraz budynki w budowie.
5. Warunkiem udzielenia dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 jest otrzymanie przy Gminę środków finansowych z Funduszu.
=================================================
1. W przypadku wymiany lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła, to jest: kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012); likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), to jest: kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, dofinansowanie może być udzielone w wysokości nie większej niż 50% kosztów kwalifikowanych, przedsięwzięcia, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
a) dla domu jednorodzinnego - 20.000,00 zł
b) dla mieszkania w domu wielorodzinnym - 14.000,00 zł
c) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań iloczyn tej liczby i kwoty 8.000,00 zł
2 W przypadku wymiany lokalnych źródeł ciepła, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, pozostałą część kosztów przedsięwzięcia ponosi Inwestor.
3. Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć, pod warunkiem otrzymania przez Gminę na ten cel środków z Funduszu.
4. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po podjęciu przez Fundusz uchwały przyznającej pożyczkę dla Gminy.
5. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane określone w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu poniesione w ramach zawartej umowy.
=================================================
Zakres kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
1. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od dnia 01 stycznia 2017 r. i kończy 30 września 2018 r.
2. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.
3. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniać normy i być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
4. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
5) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
6) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
7) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
8) zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
9) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
10) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,
11) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).
5. Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:
1) koszt nadzoru nad realizacją,
2) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
3) koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta.
6. W przypadku, gdy w nieruchomości stanowiącej zasób komunalny, oprócz lokali mieszkalnych, zlokalizowane są lokale przeznaczone na działalność gospodarczą, kosztem niekwalifikowanym jest:
a) wartość zadania związanego z realizacją „Programu” w części odpowiadającej udziałowi procentowemu powierzchni tych lokali w ogólnej powierzchni mieszkalnej nieruchomości,
b) w pozostałych przypadkach - całość kosztów związanych z tymi lokalami.
7. Ograniczenie, o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy komunalnych lokali mieszkalnych, w których mieszkaniec jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Deklaracja do pobrania: http://www.pliki.bogatynia.pl/PDF/2017/11/deklaracja.pdf

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,6100zł 4,7300zł
usd USD 4,3400zł 4,4200zł
usd CHF 4,7200zł 4,7500zł
usd GBP 5,3500zł 5,4100zł
czk CZK 0.1985zł 0.1994zł

Kurs z dnia: 2023-01-27

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa