Pasownaie na SKO owicza 2Dwie klasy pierwsze wzięły udział (18.10) w pasowaniu na SKO–wiczów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu. Pasownaie było poprzedzone krótkimi zaję­ciami, na któ­rych ucznio­wie byli zachę­cani do przy­gody z Żyrafką Lokatką. Omó­wiono również zasady oszczę­dza­nia w SKO. Ucz­nio­wie szybko zapa­mię­tali naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, dosko­nale odpo­wia­dali na zada­wane pyta­nia.

 

Następ­nie zło­żyli ślu­bo­wa­nie i zostali paso­wani przez panią Agnieszkę na SKO – wicza. Na pamiątkę tego wyda­rze­nia każdy pierw­szak otrzy­mał ksią­żeczkę SKO, bro­szurki zachę­ca­jące do oszczę­dza­nia oraz gadżety ufun­do­wane przez Bank PKO BP w Luba­niu. Od tej chwili dzieci mają moż­li­wość dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści oszczę­dza­nia pie­nię­dzy na ksią­żecz­kach SKO i swo­ich kon­tach oraz posze­rza­nia swo­jej wie­dzy, którą mogą nabyć przez udział w zaję­ciach, odwie­dza­nie stron inter­ne­to­wych SKO i czy­ta­nie szkol­nych blo­gów SKO.

Izabela Kozak

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 MULAN

"MULAN"

10.10 - 13.10.2020r.

 

Lubań

Wawel

l

"TARAPATY"

09.10 - 15.10.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 p 77508

"DRACHENREITER"

11.10.2020r. - 14.30

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5586zł 4.5886zł
usd USD 3.6800zł 3.9000zł
czk CZK 0.1640zł 0.1660zł

Kurs z dnia: 2020-10-19

Pogoda

booked.net