Wizyta u weterynarzaW ramach projektu edukacyjnego „Lubię Lubań”, uczniowie kl. III b SP2 odwiedzili (14.11) Gabinet Weterynaryjny „Keros”. Celem wycieczki było uświa­do­mie­nie dzie­ciom, że nie tylko psy, ale rów­nież inne zwie­rzęta, tak jak ludzie, są żywymi isto­tami, które też cho­rują, wyma­gają uwagi, opieki i lecze­nia.

 


Trze­cio­kla­si­ści pod­czas wycieczki zoba­czyli, jak wygląda i funk­cjo­nuje gabi­net wete­ry­na­ryjny, oraz dowie­dzieli się, na czym polega praca wete­ry­narza. Wszy­scy uważ­nie obej­rzeli pocze­kal­nię, gabi­net zabie­gowy, salę poope­ra­cyjną oraz sprzęt medyczny potrzebny do pracy leka­rzowi m.in.: ter­mo­metr, ste­to­skop, strzy­kawki, igły, kro­plówkę, wagę, spe­cjalny stół do bada­nia zwie­rząt czy USG. Pani wete­ry­narz prze­ka­zała dzie­ciom rów­nież sze­reg cen­nych wia­do­mo­ści doty­czą­cych zdro­wia psa: pra­wi­dło­wego odży­wia­nia, szcze­pień, odro­ba­cza­nia, powie­działa także, po czym możemy poznać, że nasze zwie­rzę jest chore. Dzieci słu­chały pani dok­tor z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem.

Orga­ni­za­tor wycieczki – Wanda Czar­nota – składa ser­deczne podzię­ko­wa­nia Nata­lii Kozioł, lek. wet.– spe­cja­li­ście cho­rób psów i kotów, oraz Ondra­szowi Sit­ni­kowi dok­to­rowi nauk wete­ry­na­ryj­nych, za tak miłe przy­ję­cie i poświę­ce­nie nam czasu mimo wielu obo­wiąz­ków zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem zawodu.

Wanda Czarnota

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2100zł 4,2300zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-07-17

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa