Wizyta u weterynarzaW ramach projektu edukacyjnego „Lubię Lubań”, uczniowie kl. III b SP2 odwiedzili (14.11) Gabinet Weterynaryjny „Keros”. Celem wycieczki było uświa­do­mie­nie dzie­ciom, że nie tylko psy, ale rów­nież inne zwie­rzęta, tak jak ludzie, są żywymi isto­tami, które też cho­rują, wyma­gają uwagi, opieki i lecze­nia.

 


Trze­cio­kla­si­ści pod­czas wycieczki zoba­czyli, jak wygląda i funk­cjo­nuje gabi­net wete­ry­na­ryjny, oraz dowie­dzieli się, na czym polega praca wete­ry­narza. Wszy­scy uważ­nie obej­rzeli pocze­kal­nię, gabi­net zabie­gowy, salę poope­ra­cyjną oraz sprzęt medyczny potrzebny do pracy leka­rzowi m.in.: ter­mo­metr, ste­to­skop, strzy­kawki, igły, kro­plówkę, wagę, spe­cjalny stół do bada­nia zwie­rząt czy USG. Pani wete­ry­narz prze­ka­zała dzie­ciom rów­nież sze­reg cen­nych wia­do­mo­ści doty­czą­cych zdro­wia psa: pra­wi­dło­wego odży­wia­nia, szcze­pień, odro­ba­cza­nia, powie­działa także, po czym możemy poznać, że nasze zwie­rzę jest chore. Dzieci słu­chały pani dok­tor z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem.

Orga­ni­za­tor wycieczki – Wanda Czar­nota – składa ser­deczne podzię­ko­wa­nia Nata­lii Kozioł, lek. wet.– spe­cja­li­ście cho­rób psów i kotów, oraz Ondra­szowi Sit­ni­kowi dok­to­rowi nauk wete­ry­na­ryj­nych, za tak miłe przy­ję­cie i poświę­ce­nie nam czasu mimo wielu obo­wiąz­ków zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem zawodu.

Wanda Czarnota

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,6500zł 4,6750zł
usd USD 4,4500zł 4,5000zł
usd CHF 4,4600zł 4,4950zł
usd GBP 5,4600zł 5,4900zł
czk CZK 0.1840zł 0.1870zł

Kurs z dnia: 2022-05-13

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa