mops 2Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (przyznany na podstawie w/w ustawy) stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Kryteria przyznania:
• Złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy lub przyznany dodatek mieszkaniowy;
• średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;
• ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.);
• ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).
Wnioskodawca, musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu winny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77 b wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.
Wymagane dokumenty:
• wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
• dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego
• oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
• oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
• dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wg stanu na dzień:
– złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu oraz na dzień 14 marca 2020 r.
Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas zostanie mu przyznany dodatek mieszkaniowy bez dopłaty.
Więcej informacji w sprawie „zwykłego” dodatku mieszkaniowego lub dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu telefonicznie pod nr 75 77 569 11 w. 41 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30- 15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.
Źródło: MOPS | Zgorzelec

 

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5300zł 4.5450zł
usd USD 3.7500zł 3.7700zł
czk CZK 0.1710zł 0.1730zł

Kurs z dnia: 2021-03-03

Pogoda

booked.net